guest:

經上說的「工師種」是種姓制度的哪個種姓?


David Chiou:

經中「工師種」通常是指首陀羅(賤民)。但偶爾可能指毘舍(中產階級),要看前後文以確定。

指賤民時,是因為賤民作工人、農奴的工作;偶爾指中產階級時,是因為中產階級從事農牧工商,包括技術精巧的工師。

也就是說,「工師」如果一般是沒有技術的勞力工人,則是賤民階級;如果指技術精巧的,則是中產階級。這有點像社會上從事「工」的有低薪的「工人」及高薪的「工程師」的差別。但在佛教來說,這些都不是命定的階級。

例如在《中阿含經》、《增壹阿含經》、《四分律》等經律中工師種都指賤民,在《佛說恒水經》中工師種指中產階級。

《中阿含經》卷8〈未曾有法品 4〉:「剎利種族姓子,剃除鬚髮,著袈裟衣,至信、捨家、無家、學道,彼捨本名,同曰沙門,梵志種、居士種、工師種族姓子,剃除鬚髮,著袈裟衣,至信、捨家、無家、學道,彼捨本名,同曰沙門」(CBETA, T01, no. 26, p. 477, a24-28)

《增壹阿含經》卷18〈四意斷品 26〉:「或有一人生卑賤家,或旃陀羅種、或噉人種、或工師種、或婬泆家生,或無目、或無手足、或時裸跣、或諸根錯亂」(CBETA, T02, no. 125, p. 636, a14-17)

《增壹阿含經》卷21〈苦樂品 29〉:「或有一人生卑賤家,或殺人種、或工師種、或邪道家生,及餘貧匱之家」(CBETA, T02, no. 125, p. 655, a10-12)

《四分律》卷29:「此弊惡下賤工師種,壞我等塔除棄僧伽藍外。」(CBETA, T22, no. 1428, p. 767, a21-22)

《恒水經》卷1:「有婆羅門種,有剎利種,有工師種,有田家種,有乞人。」(CBETA, T01, no. 33, p. 817, c5-6)

 
agama2/什麼是_工師種.txt · 上一次變更: 2020/10/23 14:13
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS
知客處  
帳號:

密碼:

以後自動登入忘記密碼?

歡迎註冊以享全權!
© 1995- 卍 台大獅子吼佛學專站
TIME:0.19790410995483