Anderson Chang:

SN 51.14 的翻譯中:

Tena kho pana samayena時期 sambahulā眾多 bhikkhū比丘 heṭṭhāmigāramātupāsāde viharanti住 uddhatā unnaḷā capalā mukharā vikiṇṇavācā muṭṭhassatino asampajānā asamāhitā bhantacittā pākatindriyā.

heṭṭhāmigāramātupāsāde
heṭṭhā下方migāramātupāsāde鹿母講堂

按:vihara這個字頗有趣,名詞用時作住宅、居住地、寺院道場。動詞時則可作「在什麼地方、狀態待一段時間」。莊居士仍翻成「住」,以中文為母語的讀者來理解,有可能不是很精確對應到原來的意思。


David Chiou:

Vihara 這詞好像蠻常用的,印象中在印度(甚至斯里蘭卡??)曾見到那種古代佛教岩洞寫說是vihara。


Anderson Chang:

那就更佐證了我的推想,stay one place for a while/ period of time.

而不只是限於寺院-毘訶羅

[一切經音義(慧琳音義)]

亦言鼻訶羅此云遊謂僧遊履處也此土以寺代之

又查到了,慧琳大師果然是,行!

原來”寺”是來中國之後的譯法。

那麼 SN 51.14 的這句,翻譯成「眾多比丘停留在鹿母講堂下」 意義可能比較容易理解。


Satipatthana Shi:

(SN 51.14 目犍連經)
我聽到這樣的說法:
曾有一時,世尊住在舍衛城東園鹿母講堂①。
當時,眾多比丘停留在鹿母講堂下,他們是掉舉②的、高慢的、浮躁的、多嘴的、閒話的、失念的、不正知的、沒有定的、心迷失的、不節制諸根的。

Bhikkhu Bodhi版、CBETA版、《雜阿含經校釋》版、莊春江版,viharati/viharanti全部版本都統一翻譯「住」。

Viharati → 世尊住 viharati
     → 世尊住 (Anderson 版)

Viharanti →眾多比丘住 viharanti
     →眾多比丘停留 (Anderson 版)

同一字出現二次,只是單複數不同,其他版本都統一翻譯「住」,Anderson版翻譯為「住」、「停留」,這種差異在 [進階辨正] 什麼是「Vihara」 的討論,似乎不具有說服力。


Anderson:

謝謝指出這一點同字異譯,這一題我們之前也討論思考過,癥結仍是在要多「好讀」的問題......

這一次的背景是在鹿母講堂,由於鹿母講堂可能是一棟很高大的建物,英譯mansion、中譯重閣、殿堂品等。

我們猜測一群閒聊的比丘,比較可能是聚集在講堂的台階旁邊、屋簷下方,總之不會太遠的地方,故巴利文用 heṭṭhāmigāramātupāsāde。

如果說照習慣譯法為住,現代中文讀起來似乎是一群人待在講堂裡面(禪修?),就稍微不是那麼合理。 故選了一個衍伸的詞停留,更白話一點也可以選待在。

 
agama/什麼是_vihara.txt · 上一次變更: 2020/10/23 12:23
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS
知客處  
帳號:

密碼:

以後自動登入忘記密碼?

歡迎註冊以享全權!
© 1995- 卍 台大獅子吼佛學專站
TIME:0.14056587219238