SC S:

不知是否可解釋“跳杖”在SĀ 186上下文中的意義?


David Chiou:

此詞可能為「跳杖」,也可能為「跳狀」(宋、元、明本)。「跳狀」個人找不到相關經文用法,「跳杖」則有以下經文的比喻:

SA 428、429 都在講止觀,SA 430、431 (SN 56.33) 則有以下例子:

《雜阿含經》卷16:「如人擲杖於虛空中,尋即還墮,或根著地,或腹著地,或頭著地。如是,沙門、婆羅門於此苦聖諦不如實知,苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不如實知,當知是沙門、婆羅門或墮地獄,或墮畜生,或墮餓鬼。是故,比丘!於四聖諦未無間等者,當勤方便,學無間等。」」(CBETA, T02, no. 99, p. 112, b4-10)

SA 954 (SN 15.9):

《雜阿含經》卷34:「如是無始生死,長夜輪轉,不知苦之本際。譬如擲杖空中,或頭落地,或尾落地,或中落地;如是無始生死,長夜輪轉,或墮地獄,或墮畜生,或墮餓鬼。如是無始生死,長夜輪轉。是故,比丘!當如是學:『斷除諸有,莫令增長。』」」(CBETA, T02, no. 99, p. 243, a26-b2)

而SA 186也是在強調要止觀以斷「跳杖」,所以說得通。

這個解釋唯一的問題在於「擲杖空中」是比喻生死終會落入各道,而SA186的各詞中好像沒有其他強調生死輪迴不已的比喻(輪迴中流過的淚水加起來多過大海、肉已被眾生都吃過等等)。

 
agama/什麼是_跳杖.txt · 上一次變更: 2020/10/23 12:23
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS
知客處  
帳號:

密碼:

以後自動登入忘記密碼?

歡迎註冊以享全權!
© 1995- 卍 台大獅子吼佛學專站
TIME:0.10739898681641