Main: 雜阿含,卷六,一六一

作者: jeroci (火星的月亮比較圓)
標題: Re: [問題]雜阿含,卷六,一六一
時間: 2005年 8月 7日 1:31:41 星期日

※ 引述《cathykao24 (cathy)》之銘言:
> 爾時。
>T02n0099_p0039c16(06)║世尊告羅陀比丘言。諸所有色。若過去.若未來.若現在。
>T02n0099_p0039c17(01)║若內.若外。若麤.若細。若好.若醜。若遠.若近。
>T02n0099_p0039c18(02)║彼一切皆是死法。

> 這說的"死法"是什麼意思啊?
我想是以下的意思:

No. 125 增壹阿含經 (卷19) T02, p0642c
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
諸有生法皆是死法。知此已。便於有漏心得解脫。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
'諸所有色'都不離成住壞空的命運.

(Everything that has a beginning, has an end---> Matrix III)
本頁更新於 2006 年 04 月 21 日,09:22 AM