Main: 早期經律中佛陀讚揚天眾之幫助

[澄清] 早期經律中佛陀讚揚天眾之幫助

《根本說一切有部尼陀那目得迦》 (卷3) T24, p0425c

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

爾時世尊,為摩揭陀國大臣婆羅門名曰行雨,略宣法要,
說伽他曰:

 若正信丈夫  供養諸天眾
 能順大師教  諸佛所稱揚

時六眾苾芻,即便供養羯吒布呾那摩登伽瞿利迦天。

時婆羅門及諸居士,咸作是言:「聖者,既於善說法律之
中而為出家,寧容反更敬事天神?」

時諸苾芻以緣白佛,佛言:「我為俗人密意而說,非是汝
等苾芻所為,是故汝等,於諸天神勿為敬事。」

時有苾芻,於天神處便生輕賤。彼天神曰:「我等於仁有
何過失,而見欺倰?」

時諸苾芻以緣白佛,佛言:「汝等從今於天神處,不應供
養、亦勿欺倰。」

時有苾芻,後於餘處見羯吒布呾那及摩登伽瞿利伽像,即
便打破。時諸居士作如是言:「此天神像無有心識。聖者,
何故輒毀破耶?」

時諸苾芻以緣白佛。佛言:「汝等苾芻,於天神像不應毀
壞。」

有諸苾芻隨處遊行,時彼路便右繞天廟。佛言:「苾芻不
應右繞天廟。」遂即避路,便為棘刺之所傷損。佛言:「
應取舊路,若因道便而右繞者,誦聖伽他謦欬彈指令其警
覺。」

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  在最早的十二部經中,「目得迦」是經典中說明佛
陀制戒緣由的部份。《根本說一切有部尼陀那目得迦》
是最早結集的經典之一,應最貼近史實。

  此篇經文中,佛陀為一位叫行雨的居士表示可供養
諸天:

 「若正信丈夫  供養諸天眾
  能順大師教  諸佛所稱揚」

  這是事天之法。佛陀要居士敬天,「念天」也是六
念之一。而天眾對於居士多所幫忙,因此佛陀也表示正
信居士可供養天眾,是佛所稱許的。

  許多比丘見了,也跟著供養天眾。然而就有婆羅門
譏之,說「既然是跟著聖者出家,何必敬事天神?」

  此事難以定奪,比丘們便請示佛陀。佛陀則回答:
「我為俗人密意而說,非是汝等苾芻所為。」

  這些法是為居士說的,以在行走人間時給予幫助,
至於比丘要專心修解脫法,不必煩惱世俗事。

  但是後來有比丘聽說不必供天,錯解其意,竟然破
壞天神之像,佛陀就表示:「汝等苾芻,於天神像不應
毀壞。」要比丘尊重天神。

  因此佛子視眾生平等,不卑不亢。同樣是天人,有
普通沒接觸佛法的天人,也有其他宗教的天神,也有修
證、護持佛法的天人,更有為大菩薩之天神。

  像彌勒菩薩現在也是在天界,與許多在下一世將證
道解脫的聖賢在兜率內院。出家眾自然也會禮敬彌勒菩
薩,這是不管南北傳都了解的。

本頁更新於 2006 年 10 月 17 日,12:11 AM