Main: 外道十四難句

發信人: DavidChiou@Lion (邱大剛), 信區: BudaHelp
標 題: Re: 請問「無記」
發信站: 獅子吼站 (Wed Nov 6 19:50:20 1996)
轉信站: Lion

==> 於 願為善男子 (goodman@Lion) 文中述及:
: 前些時候,版上曾經談到「無記」的問題。
: 到底什麼是無記?哪些東西是無記的?

我想 goodman 所指的, 應該是著名的十四無記:

  一、世界及我為常耶
  二、世界及我為無常耶
  三、世界及我為亦有常亦無常耶
  四、世界及我為非有常非無常耶
  五、世界及我為有邊耶
  六、世界及我為無邊耶
  七、世界及我為亦有邊亦無邊耶
  八、世界及我為非有邊非無邊耶
  九、死後有神去耶
  十、死後無神去耶
  十一、死後亦有神去亦無神去耶
  十二、死後亦非有神去亦非無神去耶
  十三、死後是身是神耶
  十四、身與神異耶

這又稱外道十四難句, 佛不答之。

有人問: 如果佛是一切智人,何不回答這十四難題?
答曰: 無此事實, 故不答. 諸法有常無此理, 諸法斷亦無此理,

  以是故佛不答. 譬如人問搆牛角得幾汁之乳, 是為非問, 不可答也.

此十四無記可參見《阿含》, 有佛當初對鬘童子的告誡,
亦可見《大智度論》二、《俱舍論》十九.

--

本頁更新於 2006 年 03 月 28 日,01:35 PM