Main: 何謂"瑜珈燄口"?

>發信人: maxchen@Lion (龍天), 信區: BudaHelp
> 看到眼前有本書寫著瑜伽燄口
> 請問瑜伽燄口是在做什麼?有什麼利益?

   瑜伽燄口一般是指超渡餽鬼亡魂的法會,利益亡魂。對人而言的利益
   就是作了一件功德可以增壽。燄口是一個餓鬼的名字。此事記在《瑜
   伽燄口陀羅尼經》,或名《燄口餓鬼經》( 參見佛學大詞典--丁福保
   著)

> 為何也放了許多已往生人的牌位?

   那裡就是為亡者作法會,所以放牌位。

> 還有一問參加的人為什麼女性總是比較多?不僅如此出家眾也是!!

   這是佛法滅亡的現象之一。

+---- AB Tsai -------------------------------------------+
| Email:abstsai@ms1.hinet.net |
+--------------------------------------------------------+

本頁更新於 2006 年 08 月 08 日,11:00 PM