您有新信

 
=?ISO-8859-1?Q?=A1m=A4j=B4=BC=AB=D7=BD=D7=A1n=A5=D8=BF=FD=A4=CE=A7=C7?=
#1
發信站: 國立中山大學網路組 Mailing List (ms9.hinet.net, 信區: BudaTech)
各位關心電子佛典的朋友:

以下為FG1509.000《大智度論》目錄及序,請參考指教。


《大智度論》
                 龍樹菩薩造
                 後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯


【大智度論目錄】

   論序(僧叡述)
   品目
   卷第一
     緣起論
     釋初品中──如是我聞一時
   卷第二
     釋初品中──總說如是我聞
     釋初品中──婆伽婆
   卷第三
     釋初品中──住王舍城
     釋初品中──共摩訶比丘僧
     別釋初品中三眾義
   卷第四
     釋初品中──菩薩
   卷第五
     釋初品中──摩訶薩埵
     釋初品中──菩薩功德
   卷第六
     釋初品中──十喻
   卷第七
     釋初品中──佛世界願
     釋初品中──三昧
     釋初品中──放光
   卷第八
     釋初品中──放光之餘
   卷第九
     釋初品中──現普身
     釋初品中──十方諸菩薩來
   卷第十
     釋初品中──十方諸菩薩來之餘
   卷第十一
     釋初品中──舍利弗因緣
     釋初品中──檀波羅蜜義
     釋初品中──讚檀波羅蜜義
     釋初品中──檀相義
     釋初品中──檀波羅蜜法施
   卷第十二
     釋初品中──檀波羅蜜法施之餘
   卷第十三
     釋初品中──尸羅波羅蜜
     釋初品中──戒相義
     釋初品中──讚尸(羅)波羅蜜義
   卷第十四
     釋初品中──尸羅波羅蜜之餘
     釋初品中──羼提波羅蜜
   卷第十五
     釋初品中──羼提波羅蜜之餘
     釋初品中──毗梨耶波羅蜜
   卷第十六
     釋初品中──毗梨耶波羅蜜之餘
   卷第十七
     釋初品中──禪波羅蜜
   卷第十八
     釋初品中──般若波羅蜜
     釋初品中──般若相義
   卷第十九
     釋初品中──三十七品
   卷第二十
     釋初品中──三三昧、四禪、四無量心、四無色定
   卷第二十一
     釋初品中──八背捨、八勝處、九次第定、十一切處
     釋初品中──九想義
     釋初品中──八念
   卷第二十二
     釋初品中──八念之餘
   卷第二十三
     釋初品中──十想
     釋初品中──十一智
   卷第二十四
     釋初品中──十力
   卷第二十五
     釋初品中──四無畏、四無礙智
   卷第二十六
     釋初品中──十八不共法
   卷第二十七
     釋初品中──大慈大悲當習行般若波羅蜜
   卷第二十八
     釋初品中──六神通等
   卷第二十九
     釋初品中──隨喜回向等
   卷第三十
     釋初品中──善根供養
   卷第三十一
     釋初品中──十八空
   卷第三十二
     釋初品中──四緣義
   卷第三十三
     釋初品中──到彼岸等
   卷第三十四
     釋初品中──信持
   卷第三十五
     釋奉缽品   第二
     釋習相應品  第三之一
   卷第三十六
     釋習相應品  第三之二
   卷第三十七
     釋習相應品  第三之三
   卷第三十八
     釋往生品   第四之一
   卷第三十九
     釋往生品   第四之二
   卷第四十
     釋往生品   第四之三
     釋歎度品   第五
     釋舌相品   第六
   卷第四十一
     釋三假品   第七
     釋勸學品   第八
   卷第四十二
     釋集散品   第九
   卷第四十三
     釋集散品   第九之餘
     釋行相品   第十
   卷第四十四
     釋幻學品   第十一
     釋句義品   第十二
   卷第四十五
     釋摩訶薩品  第十三
     釋斷見品   第十四
     釋富樓那品  第十五
   卷第四十六
     釋乘乘品   第十六
     釋莊嚴品   第十七
     釋摩訶衍品  第十八
   卷第四十七
     釋摩訶衍品  第十八之餘
   卷第四十八
     釋四念處品  第十九
   卷第四十九
     釋發趣品   第二十
   卷第五十
     釋發趣品   第二十之餘
     釋出到品   第二十一
   卷第五十一
     釋勝出品   第二十二
     釋含受品   第二十三
   卷第五十二
     釋會宗品   第二十四
     釋十無品   第二十五
   卷第五十三
     釋無生三觀品 第二十六
   卷第五十四
     釋天王品   第二十七
   卷第五十五
     釋如幻品   第二十八
     釋散華品   第二十九
   卷第五十六
     釋三歎品   第三十
     釋滅諍品   第三十一
   卷第五十七
     釋大明品   第三十二
     釋述成品   第三十三
   卷第五十八
     釋勸持品   第三十四
     釋梵志品   第三十五
     釋尊導品   第三十六
   卷第五十九
     釋舍利品   第三十七
   卷第六十
     釋十善品   第三十八
   卷第六十一
     釋隨喜品   第三十九
   卷第六十二
     釋照明品   第四十
     釋信毀品   第四十一之上
   卷第六十三
     釋信毀品   第四十一之下
     釋歎淨品   第四十二之上
   卷第六十四
     釋歎淨品   第四十二之下
     釋無作品   第四十三之上
   卷第六十五
     釋無作品   第四十三之下
     釋諸波羅蜜品 第四十四
   卷第六十六
     釋聞持品   第四十五之上
   卷第六十七
     釋聞持品   第四十五之下
   卷第六十八
     釋魔事品   第四十六
     釋兩不和合品 第四十七之上
   卷第六十九
     釋兩不和合品 第四十七之下
     釋佛母品   第四十八之上
   卷第七十
     釋佛母品   第四十八之下
     釋問相品   第四十九
   卷第七十一
     釋成辨品   第五十
     釋譬喻品   第五十一
     釋知識品   第五十二
     釋趣智品   第五十三
   卷第七十二
     釋大如品   第五十四
   卷第七十三
     釋阿鞞跋致品 第五十五
     釋轉不退輪品 第五十六之上
   卷第七十四
     釋轉不退輪品 第五十六之下
     釋深奧品   第五十七之上
   卷第七十五
     釋深奧品   第五十七之下
     釋夢行品   第五十八
     釋河天品   第五十九
   卷第七十六
     釋學空不證品 第六十
     釋夢誓品   第六十一之上
   卷第七十七
     釋夢誓品   第六十一之下
     釋魔愁品   第六十二
     釋等學品   第六十三
   卷第七十八
     釋淨願品   第六十四
     釋度空品   第六十五之上
   卷第七十九
     釋度空品   第六十五之下
     釋囑累品   第六十六
   卷第八十
     釋無盡品   第六十七
     釋六度相攝品 第六十八之上
   卷第八十一
     釋六度相攝品 第六十八之下
   卷第八十二
     釋方便品   第六十九之上
   卷第八十三
     釋方便品   第六十九之下
     釋三慧品   第七十之上
   卷第八十四
     釋三慧品   第七十之下
   卷第八十五
     釋道樹品   第七十一
     釋菩薩行品  第七十二
     釋種善根品  第七十三
   卷第八十六
     釋遍學品   第七十四
     釋三次第學品 第七十五之上
   卷第八十七
     釋三次第學品 第七十五之下
     釋一念具萬行品第七十六
   卷第八十八
     釋六喻品   第七十七
     釋四攝品   第七十八之上
   卷第八十九
     釋四攝品   第七十八之下
     釋善達品   第七十九
   卷第九十
     釋實際品   第八十
   卷第九十一
     釋具足品   第八十一
   卷第九十二
     釋淨佛國土品 第八十二之上
   卷第九十三
     釋淨佛國土品 第八十二之下
     釋必定品   第八十三之上
   卷第九十四
     釋必定品   第八十三之下
     釋四諦品   第八十四
   卷第九十五
     釋七譬品   第八十五
     釋平等品   第八十六
   卷第九十六
     釋如化品   第八十七
     釋薩陀波崙品 第八十八之上
   卷第九十七
     釋薩陀波崙品 第八十八之中
   卷第九十八
     釋薩陀波崙品 第八十八之下
   卷第九十九
     釋曇無竭品  第八十九之上
   卷第一百
     釋曇無竭品  第八十九之下
     釋囑累品   第九十

【大智度論目錄終】

──────────────────────────────────

<摩訶般若波羅蜜經釋論序>

                            長安釋僧叡述

夫萬有本於生生。而生生者無生。變化兆於物始。而始始者無始。然則無生無
始。物之性也。生始不動於性。而萬有陳於外。悔吝生於內者。其唯邪思乎。
正覺有以見邪思之自起。故阿含為之作。知滯有之由惑。故般若為之照。然而
照本希夷。津涯浩汗。理超文表。趣絕思境。以言求之則乖其深。以智測之則
失其旨。二乘所以顛沛於三藏。雜學所以曝鱗於龍門者。不其然乎。是以馬鳴
起於正法之餘。龍樹生於像法之末。正餘易弘。故直振其遺風瑩拂而已。像末
多端。故乃寄跡凡夫。示悟物以漸。又假照龍宮。以朗搜玄之慧。託聞幽秘。
以窮微言之妙。爾乃憲章智典。作茲釋論。其開夷路也。則令大乘之駕方軌而
直入。其辯實相也。則使妄見之惑不遠而自復。其為論也。初辭擬之。必標眾
異以盡美。卒成之終。則舉無執以盡善。釋所不盡。則立論以明之。論其未辯
。則寄折中以定之。使靈篇無難喻之章。千載悟作者之旨。信若人之功矣。

有鳩摩羅耆婆法師者。少播聰慧之聞。長集奇拔之譽。才舉則亢標萬里。言發
則英辯榮枯。常杖茲論焉。淵鏡憑高。致以明宗。以秦弘始三年。歲次星紀。
十二月二十日。自姑臧至長安。秦王虛襟。既已蘊在昔見之心。豈徒則悅而已
。晤言相對。則淹留終日。研微造盡。則窮年忘倦。又以晤言之功雖深。而恨
獨符之心不曠。造盡之要雖玄。而惜津梁之勢未普。遂以莫逆之懷。相與弘兼
忘之慧。乃集京師義業沙門。命公卿賞契之士。五百餘人集於渭濱。逍遙園堂
。鑾輿佇駕於洪涘。禁禦息警於林間。躬覽玄章。考正名於梵本。諮通津要。
坦夷路於來踐。

經本既定。乃出此釋論。論之略本有十萬偈。偈有三十二字。並三百二十萬言
。梵夏既乖。又有煩簡之異。三分除二。得此百卷。於大智三十萬言。立章婉
旨。朗然可見。歸途直達。無復惑趣之疑。以文求之。無間然矣。故天竺傳云
。像正之末。微馬鳴龍樹道學之門。其淪胥溺喪矣。其故何耶。實由二未契微
。邪法用盛。虛言與實教並興。嶮徑與夷路爭轍。始進者化之而流離。向道者
惑之而播越。非二匠其孰與正之。是以天竺諸國為之立廟。宗之若佛。又稱而
詠之曰。智慧日已頹。斯人令再曜。世昏寢已久。斯人悟令覺。若然者真可謂
功格十地。道侔補處者矣。傳而稱之。不亦宜乎。

幸哉此中鄙之外。忽得全有此論。梵文委曲。皆如初品。法師以秦人好簡。故
裁而略之。若備譯其文。將近千有餘卷。法師於秦語大格。唯譯一往。方言殊
好。猶隔而未通。苟言不相喻。則情無由比。不比之情。則不可以託悟懷於文
表。不喻之言。亦何得委殊塗於一致。理固然矣。進欲停筆爭是。則交競終日
。卒無所成。退欲簡而便之。則負傷於穿鑿之譏。以二三唯案譯。而書都不備
飾。幸冀明悟之賢。略其文而挹其玄也。


 輸 入 者:電子佛典編輯小組 ebtwg@ms12.hinet.net 1997/06/15
 初 校 者:電子佛典編輯小組 ebtwg@ms12.hinet.net 1997/06/15
 輸入版本:以佛教書局所出版佛教大藏經為主要底本,並參酌其它藏經版本
      修訂而成。
Sun Jul 13 23:29:26 1997
回覆 | 轉寄 | 返回

卍 台大獅子吼佛學專站  http://buddhaspace.org